Contact Us

Location:Home - About Us - Contact Us

 Address: Zhejiang Quzhou City ke tong city lotus road 397 401 (office)

          Zhejiang Quzhou City high-tech zone (factory)

 Telephone: 0570-8521266, 8521208, 8521209, 3088900

 Fax: 0570-308879

 Website: http://www.dayixin.com

 E-mail:trade@dayixin.com

        info@dayixin.com